Văn hoá các dân tộc Việt Nam thống nhất mà đa dạng / Nông Quốc Chấn, Huỳnh Khái Vinh chủ biên, Phan Hữu Đạt, Nguyễn Thanh Tuấn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2018. - 327tr.; 21cm

Chủ nhật - 04/04/2021 23:50 3.947 0
Văn hoá các dân tộc Việt Nam thống nhất mà đa dạng / Nông Quốc Chấn, Huỳnh Khái Vinh chủ biên, Phan Hữu Đạt, Nguyễn Thanh Tuấn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2018. - 327tr.; 21cm
    Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII nêu rõ: “Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Hơn 50 dân tộc sống trên đất nước ta đều có những giá trị và sắc thái văn hóa riêng. Các giá trị và sắc thái đó bổ sung cho nhau, làm phong phú nền văn hóa Việt Nam và củng cố sự thống nhất dân tộc là cơ sở để giữ vững sự bình đẳng và phát huy tính đa dạng văn hóa của các dân tộc anh em”. 
    Nhằm làm sáng rõ các nội dung về sự thống nhất mà đa dạng của bản sắc dân tộc trong xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam hiện nay, năm 2018 nhà xuất bản Văn hoá dân tộc ấn hành quyển sách “Văn hoá các dân tộc Việt Nam thống nhất mà đa dạng” do Nông Quốc Chấn, Huỳnh Khái Vinh chủ biên. Sách dày 327 trang, nội dung gồm 5 chương.
    Chương 1 trình bày quan điểm Mácxit - Lêninnit về sự thống nhất mà đa dạng của bản sắc dân tộc trong xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam hiện nay. Cho thấy, hiện nay chúng ta đã thống nhất được các nhóm giá trị chuẩn và chủ yếu trong bản sắc dân tộc quốc gia Việt Nam là: 
    -    Tinh thần yêu nước; và từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, yêu nước gắn với yêu chủ nghĩa xã hội.
    -    Kiên nhẫn, cần cù, rõ nhất là trong lao động.
   -    Kiên cường, kiên quyết trong khắc phục và chinh phục thiên nhiên, đấu tranh chống kẻ thù xâm lược để dành độc lập tự do cho dân tộc.
    -    Dũng cảm, mưu trí.
    -    Tính tập thể, tính cộng đồng được thể hiện rõ ở hai khía cạnh: trách nhiệm (bổn phận) và đoàn kết, tương trợ.
    -    Lòng nhân ái, khoan dung được thể hiện rõ ở tình “thương người như thể thương thân” và dung hợp theo chữ Hòa - Thiên - Địa - Nhân.
    Đây là 6 chuẩn giá trị trong hệ thống gia trị của bản sắc quốc gia - dân tộc Việt Nam, tức là bản sắc chung của 54 dân tộc sống trên đất nước Việt Nam. Yêu nước thương nòi, tự cường dân tộc là kết quả của sáu chuẩn giá trị đó. Đoàn kết, bình đẳng và tương trợ cũng cơ bản dựa vào đó. Lao động cần cù, học tập thường xuyên cũng là giá trị được xây dựng trên sáu chuẩn giá trị đó. Nhân ái nghĩa tình, cộng đồng tập thể, thấu tình đạt lý là kết quả của sự kết hợp nhiều chuẩn giá trị trong sáu chuẩn giá trị đó.
    Chương 2, chương 3 và chương 4 trình bày sự thống nhất mà đa dạng trong văn hoá vùng, tộc người và trong đời sống văn hoá tinh thần, phong tục tập quán và nếp sống. 
    Chương 5 trình bày phương hướng, giải pháp và khuyến nghị nhằm giữ gìn và phát triển sự thống nhất mà đa dạng về bản sắc tộc của văn hoá Việt Nam hiện nay. Cụ thể là tạo nên môi trường lành mạnh và chuẩn mực ổn định để giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc và các nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững. 
    Quyển sách “Văn hoá các dân tộc Việt Nam thống nhất mà đa dạng” là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các nhà nghiên cứu hoạch định chính sách, quản lý văn hóa và thực thi chính sách nhằm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
    Trân trọng giới thiệu quyển sách đến quý bạn đọc. Sách có tại Thư viện TP. Cần Thơ với mã số: 
    ▪ Ký hiệu phân loại: 305.8009597 / V115H
    ▪ PHÒNG ĐỌC: DV.056588
    ▪ PHÒNG MƯỢN: MA.021017; MA.013474

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây