Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1104
Nhan đề: Cơ sở hình thành niềm tin chính trị của Hồ Chí Minh
Tác giả: Dương Thanh Mừng
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Niềm tin
Chính trị
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Trích dẫn: Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2021. - Số 6 (179).- Tr. 16 - 21
Tóm tắt: Bài viết trình bày các giá trị niềm tin chính trị của Hồ Chí Minh được hình thành dựa trên sự tiếp biến các giá trị văn hoá, văn minh nhân loại và nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin
Định danh: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1104
Bộ sưu tập: 1.1. Bài viết, bài nghiên cứu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và về Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.233372.PDF1.76 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.