Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1105
Nhan đề: Vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về đoàn kết Phật giáo nhằm củng cố khối đại đoàn kết tôn giáo hiện nay
Tác giả: Lê Trung Kiên
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đoàn kết
Phật giáo
Tôn giáo
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Trích dẫn: Tạp chí Sinh hoạt lý luận. - 2021. - Số 6 (179).- Tr. 22 - 26
Tóm tắt: Bài viết trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết Phật giáo và việc vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh về đoàn kết Phật giáo trong củng cố khối đoàn kết tôn giáo hiện nay
Định danh: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1105
Bộ sưu tập: 1.2. Tài liệu nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.233371 (1).PDF1.47 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.