Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1106
Nhan đề: Cội nguồn bản lĩnh tìm đường, đấu tranh giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh và định hướng cho đào tạo cán bộ hiện nay
Tác giả: Lê Cao Vinh
Từ khoá: Hồ Chí Minh
Giải phóng dân tộc
Đào tạo
Cán bộ
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Trích dẫn: Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2021. - Số 324.- Tr. 3 - 8
Tóm tắt: Bài viết làm rõ cội nguồn bản lĩnh Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước, đồng thời định hướng đào tạo cán bộ có đủ năng lực phẩm chất đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu của công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước hiện nay
Định danh: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1106
Bộ sưu tập: 1.2. Tài liệu nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.233373.PDF1.63 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.