Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1107
Nhan đề: Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về lấy "dân làm gốc" đến quan điểm của Đảng về "dân làm gốc" trong tiến trình lịch sử
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhân dân
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Trích dẫn: Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2021. - Số 326.- Tr. 20 - 24
Tóm tắt: Bài viết trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về lấy "dân làm gốc" tạo nên nguồn sức mạnh to lớn, đưa đất nước phát triển nhanh, mạnh và vững chắc, hiện thực hoá mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"
Định danh: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1107
Bộ sưu tập: 1.2. Tài liệu nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.233374.PDF1.37 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.