Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1108
Nhan đề: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cán bộ trong ban hành chủ trương của Đảng về việc đào tạo, rèn luyện phẩm chất cán bộ, đảng viên hiện nay
Tác giả: Vũ Thị Mỹ Hạnh
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đạo đức
Cán bộ
Đảng viên
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Trích dẫn: Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2021. - Số 326.- Tr. 31 - 36
Tóm tắt: Bài viết góp phần làm rõ những phẩm chất đạo đức cơ bản của người cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ ra được sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng đạo đức người cán bộ nước ta hiện nay
Định danh: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1108
Bộ sưu tập: 1.2. Tài liệu nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.233375.PDF1.53 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.