Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1109
Nhan đề: Nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Ngô Hảo Nhi
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Cán bộ
Đảng viên
Lí luận chính trị
Giáo dục
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Trích dẫn: Tạp chí Giáo dục lý luận. - 2021. - Số 326.- Tr. 42 - 46
Tóm tắt: Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên hiện nay
Định danh: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1109
Bộ sưu tập: 1.2. Tài liệu nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.233376.PDF1.27 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.