Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1111
Nhan đề: Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay
Tác giả: Bùi Thị Ngọc Lan
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nhà nước pháp quyền
Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Trích dẫn: Tạp chí Cộng sản. - 2021. - Số 975.- Tr. 35 - 39
Tóm tắt: Bài viết trình bày những nét cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vận dụng sáng tạo những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề nhà nước trong bối cảnh hiện nay
Định danh: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1111
Bộ sưu tập: 1.2. Tài liệu nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.234203.PDF1.65 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.