90 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Thứ hai - 23/10/2023 23:27 195 0
 
90 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
 
Nhằm ôn lại truyến thống cách mạng, khẳng định giá trị lịch sử của việc thành lập tổ chức Đặc ùy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang (9/1929 - 9/2019) và Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ - Chi bộ Đảng đầu tiên của Cần Thơ (10/11/1929 - 10/11/2019), đối với quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng của Cấn Thơ, góp phần vào những thắng lợi vẻ vang của đất nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ngày 09/11/2019, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phô Cấn Thơ long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ - Chi bộ Đảng đầu tiên của Cần Thơ (10/11/1929 - 10/11/2019).

Vào đêm 10/11/1929, trong một căn chòi nhỏ gần lẫm lúa, chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ (quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ) được thành lập gồm 03 đổng chí: Đồng chí Hà Huy Giáp, đồng chí Nguyễn Văn Nhung và đồng chí Bảy Núi, do đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư. Chi bộ Cờ Đỏ được

 
Đặc ủy Hậu Giang giao nhiệm vụ giúp cho Đặc ủy nắm tình hình, nghiên cứu lực lượng nông dân trong đồn điền Tây, nghiên cứu những âm mưu thủ đoạn bóc lột nông dân và người lao động cùng kiệt của bọn chù Tây. Từ đó, hiểu rõ lòng căm thù địch sâu sắc trong nông dân và người lao động, đồng thời, rút ra những phương pháp tuyên truyền vận động, giáo dục nâng cao ý thức giác ngộ cách mạng trong quần chúng, sẵn sàng đứng dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, đấu tranh giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc. Chi bộ Cờ Đò - là điểm sáng cho những hạt giống gieo mầm, là chiếc nôi cách mạng trong tỉnh; đồng thời là thực tiễn giúp cho Đặc ùy Hậu Giang rút ra những bài học quí báu chỉ đạo cách mạng trong toàn miền Hậu Giang.

Từ kinh nghiệm công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và xây dựng Chi bộ Cờ Đỏ, các địa phương khác trong tỉnh đã vận dụng để thành lập chi bộ Đảng ở địa phương mình. Đến cuối năm 1929, một số chi bộ Đảng được thành lập, như: Chi bộ Bù Hút (Phong Hòa); Chi bộ Vĩnh Xuân (Cầu Kè). Điều đó chứng minh Chi bộ Cờ Đỏ ra đời có tính chất lịch sử rất quan trọng đã tác động mạnh mẽ việc xây dựng, phát triển các tổ chức cơ sở đảng trong toàn tỉnh để lãnh đạo phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1931 và những năm tiếp theo.
Từ chi bộ đầu tiên có 03 đóng chí, đến giữa năm 1930 đã tổ chức 04 chi bộ có 20 đảng viên. Đầu năm 1938, các quận Ô Môn, Phụng Hiệp, Cầu Kè (tỉnh Cần Thơ) thành lập Ban Cán sự Đảng. Tình hình trên cho thấy, tổ chức cơ sở Đảng trong tỉnh phát triển khá mạnh, đòi hỏi phải có một cấp ủy đảng lãnh đạo để đưa phong trào cách mạng tiến lên. Được sự chỉ đạo của Liên Tỉnh ủy, năm 1938, Tỉnh ủy Cán Thơ được thành lập do đồng chí Quảng Trọng Hoàng làm Bí thư. Đây là một bước phát triển quan trọng, sự trưởng thành về công tác xây dựng Đảng và phong trào cách mạng trong tỉnh.
Được sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân tỉnh Cần Thơ đấu tranh đòi những quyền lợi thiết thân; mở ra cao trào đấu tranh cách mạng (1930 - 1931), cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và cao trào giải phóng dân tộc (1939 - 1945) dẫn tới Tổng khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám 1945. Thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã chấm dứt, xóa bỏ chế độ thực dân và phong kiến, mở ra ký nguvên mới - kỷ nguyên dộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mở ra thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc; dẫn đến sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ, cùng nhân dân cả nước tạo nên một sức mạnh mới, sức mạnh đoàn kết toàn dân, kiên quyết đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ và phát huy thành quả Cách mạng Tháng Tám, giữ gìn độc lập của Tổ quốc, vì tự do hạnh phúc cho nhân dân.
Cùng chung dòng chảy lịch sử hào hùng của đất nước, lịch sử quang vinh của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng, đã tôi luyện và tạo nên cho Đảng bộ Cần Thơ một truyền thống quý báu - đó là tinh thần cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo,...
Chín mươi năm qua, tuy ở mỗi giai đoạn lịch sử có sự thay đổi về tên gọi, về địa giới hành chính, nhưng Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ vẫn làm tròn trách nhiệm, là một địa bàn trọng điểm của vùng Đổng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội (khóa XI) đã thông qua Nghị quyết số 22/2003/QH11, của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, “Về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh; chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang”. Từ ngày 01/01/2004, một thành phố nằm bên hữu ngạn của dòng sông Hậu đã chính thức trở thành một trong năm thành phố của cả nước trực thuộc Trung ương.
Cùng với sự phát triển của đất nước, mùa Xuân 2019 là mốc đánh dấu thành phố Cần Thơ 15 năm trực thuộc Trung ương (2004 - 2019), 10 năm trở thành đô thị loại I (2009 - 2019); thành phố luôn được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyến và nhân dân thành phố trong xây dựng và phát triển, đã đạt dược thành tựu to lớn, toàn diện; bước đầu thể hiện vị trí, vai trò trung tâm vùng Đông bằng sông Cửu Long trên một số lĩnh vực như: Thương mại - dịch vụ, văn hóa, giáo dục - đào tạo và y tế...
Từ địa bàn còn khó khăn, nhưng liên tục trong 15 năm (2004 - 2019) thành phố Cần Thơ đã luôn phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế khá cao, cụ thê như sau:
So với năm 2004, trong năm 2018 tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) là 103 ngàn 500 tỷ đồng, tăng gấp 8,8 lần; thu nhập bình quân đầu người 80,5 triệu đồng, tăng gấp 7,86 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, theo hướng phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,8 lần. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt 56 ngàn 100 tỷ đồng, tăng 11 lần. Tổng thu ngân sách nhà nước là 11 ngàn 150 tỷ đồng, tăng 6,8 lần. Doanh thu ngành du lịch tăng bình quân 24,8%/năm và tăng hơn 20 lần. Quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng, vị thế thành phố ngày càng được nâng cao, tạo thế và lực mới cho thành phố đẩy mạnh phát triển và hội nhập. Chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thực hiện có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, đến nay còn 1,53% theo chuẩn mới. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Những thành tựu vế chinh trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của thành phố Cần Thơ đạt được gắn liền với thành tích và tiến bộ của công tác xây dựng Đảng. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy, vai trò quản lý Nhà nước của các cấp chính quyển, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở không ngừng được đổi mới. Từ Chi bộ Đảng đầu tiên có 03 đảng viên, sau 90 năm thành lập, rèn luyện và trưởng thành, đến nay, Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã phát triển lớn mạnh, có 687 tổ chức cơ sở đảng, 2.441 tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở và 50.472 đảng viên.Có thể khẳng định, trong quá trình lãnh đạo, Đảng bộ thành phố luôn nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng trước mọi biến động; kiên định tinh thần cách mạng của nhân dân; đề cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.
Nhìn lại chặng đường đã qua của Đảng bộ thành phố, đó là một quá trình không ngừng nâng tầm về trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sự đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân. Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng thành phố Cần Thơ văn minh, hiện đại; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Nguồn: 90 năm hình thành và phát triển / Trần Quốc Trung // Ấn Phẩm Xuân Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. - 2020. - Số Xuân Canh Tý.- Tr. 5 – 7
 
  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
CẤP THẺ BẠN ĐỌC
GIA HẠN SÁCH
CHỦ TÍCH HỒ CHÍ MINH - SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI
KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA SỐ HÓA VỀ CẦN THƠ
Tập Thông tin Chuyên đề
THÔNG TIN DU LỊCH VIỆT NAM
THÔNG TIN KINH TẾ ĐBSCL
THÔNG TIN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
PHÁT THANH: VĂN HÓA ĐỌC VÀ CUỘC SỐNG
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH: TRUYỀN CẢM HỨNG, KẾT NỐI VÀ LAN TỎA TRI THỨC
Let's Read - Asia’s free digital library for children
CSDL TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BẢN TIN ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TP. CẦN THƠ
ẤN PHẨM XUÂN CẦN THƠ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây