Sự thống nhất biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh / Lê Huy Bình chủ biên; Đặng Công Thành, Trịnh Quốc Việt.... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 172tr.; 21cm. - (Tủ sách Học và làm theo Bác)

Thứ ba - 16/11/2021 21:01 1.503 0
Sự thống nhất biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh / Lê Huy Bình chủ biên; Đặng Công Thành, Trịnh Quốc Việt.... - H. : Quân đội nhân dân, 2021. - 172tr.; 21cm. - (Tủ sách Học và làm theo Bác)
Tư tưởng là một hệ thống những quan điểm, quan niệm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được giai cấp và dân tộc chấp nhận, truyền bá. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và dân tộc ta.

Nhằm góp phần cung cấp cho bạn đọc những tư liệu cần thiết trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2021 Nxb. Quân đội nhân dân đã xuất bản quyển sách “Sự thống nhất biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” Lê Huy Bình chủ biên cùng nhóm tác giả.

Sách gồm 4 phần trình bày các nội dung: Nhận thức chung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Những vấn đề căn cốt về sự thống nhất biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ý nghĩa và định hướng vận dụng giáo dục, rèn luyện đảng viên của Đảng hiện nay theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua 172 trang, sách giúp bạn đọc nhận thức rõ nội dung đã từng được khẳng định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là: 

“Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển về kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”. 

Về học tập, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, sách nêu rõ: 

Đối với đảng viên, nhận thức đúng, đầy đủ các nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là sự thống nhất giữa các thành tố này. Từ đó, phải có nhận thức đúng về nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mình để nâng cao việc tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi đảng viên phải coi trọng gắn kết tư tưởng và hành động; nêu cao tính độc lập, tự chủ, sáng tạo của bản thân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Việc nhận thức đúng đắn sự thống nhất giữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp cho mỗi đảng viên có cơ sở khoa học, tiêu chuẩn của nhận thức để phân biệt phải trái, đúng sai trong quá trình công tác; là cơ sở để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của tập thể, của dân tộc, của quốc gia, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết lợi ích cá nhân mình; Thực hiện có hiệu quả nói đi đôi với làm; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống giản dị, trong sáng, luôn gắn bó yêu thương đồng chí đồng đội, gắn bó với nhân dân, với Tổ quốc. 

Quý vị và các bạn hãy tìm đọc quyển sách “Sự thống nhất biện chứng giữa tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” để lĩnh hội đầy đủ nội dung quyển sách.
Sách được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 335.4346 / S550TH
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.060214
▪ PHÒNG MƯỢN: MH.012720; MH.012721

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây