Giá trị và sự vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay / Trần Thị Minh Tuyết chủ biên, Doãn Thị Chín, Lê Đình Năm.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 355tr.; 21cm.

Thứ tư - 05/01/2022 22:40 1.920 0
Giá trị và sự vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay / Trần Thị Minh Tuyết chủ biên, Doãn Thị Chín, Lê Đình Năm.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 355tr.; 21cm.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kết thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh mang giá trị thực tiễn to lớn mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi.

Trong giai đoạn hiện nay, khi toàn Đảng, toàn dân ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh thì những giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh càng được khẳng định và phát huy vai trò to lớn, bảo đảm thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Nhằm góp phần luận giải và khẳng định những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, PGS. TS. Trần Thị Minh Tuyết - Giảng viên cao cấp Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng tập thể tác giả biên soạn quyển sách “Giá trị và sự vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”. Sách được Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản năm 2021 với 355 trang, nội dụng được kết cấu gồm 3 chương:

Chương 1 trình bày giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về tư tưởng chính trị; về kinh tế, văn hóa và chính sách xã hội; về quân sự và ngoại giao.

Chương 2 viết về quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới đất nước. 

 Chương 3 trình bày quan điểm, phương hướng và các nội dung cốt lõi trong việc tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Các nội dung cốt lõi đó là:
-    Kiên quyết giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
-    Không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục phát huy nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
-    Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
-    Tiếp tục xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chú trọng phát triển con người toàn diện.
-    Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh.
-    Tiếp tục đổi mới đường lối đối ngoại, tích cực hội nhập quốc tế.
-    Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Có thể thấy, giá trị và sự vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh là một đề tài mở, vì cuộc sống sẽ ngày càng làm chúng ta phát hiện thêm những chân giá trị trong tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ còn tiếp tục vận dụng tư tưởng của Người trong những chặng đường kế tiếp. Quyển sách “Giá trị và sự vận dụng phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” là những kết quả nghiên cứu bước đầu về đề tài này, là tài liệu thiết thực phục vụ độc giả tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và có thể đóng góp bổ sung ý kiến, góp phần vào việc hiểu đúng và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn.

Trân trọng giới thiệu quyển sách đến quý bạn đọc.
Sách có tại Thư viện TP. Cần Thơ với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 335.4346 / GI-100TR
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.060185;
▪ PHÒNG MƯỢN: MH.012670; MH.012671

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây